Carolina skiff dlv. 2013 Carolina Skiff 218 DLV, Palm Beach Gardens F...